กระแสธรรม กระแสไท

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อารยธรรมเปิดช่องไว้ ถ้าไทยเก่งจริงต้องก้าวไปนำ

ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมทั้งบุญกุศล โดยเฉพาะคือกุศลเจตนาของท่านอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้มีเมตตาไมตรีธรรม และมีเจตนาที่เป็นบุญ มุ่งหวังประโยชน์สุขแก่สังคม โดยเริ่มจากฐานคือการศึกษานี้ ที่ทำให้เรามาร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์สังคม ด้วยการพัฒนาปัญญาเป็นต้น ให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งที่จะเดินหน้าต่อไป

อย่างน้อยเราจะให้สังคมไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษยชาติ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ไหล ผู้ตาม ผู้ถูกครอบงำ แต่มีกำลังที่จะไปร่วมสร้างสรรค์ ถ้าเก่งจริงก็ไปนำ แล้วก็พาโลกนี้ไปสู่สันติสุขที่แท้จริง ซึ่งเป็นความหวังที่ผู้นำอารยธรรมปัจจุบันนี้ยังไม่มี เพราะเขายังไม่เห็นชัดในความหวัง เท่ากับเปิดช่องไว้ให้ไทยเราเป็นผู้นำได้ อย่างน้อยนำในความหวังก่อน แล้วนำที่จะทำให้เป็นจริงต่อไป

ขอให้ทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ญาติมิตร และประชาชนชาวไทย ตลอดจนชาวโลกทั้งปวง เจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัย มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังความสามัคคี ที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานให้ก้าวหน้า บรรลุผลสมหมาย ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต แก่ครอบครัว แก่สังคม ประเทศชาติ และแก่โลกนี้ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดปีใหม่ ๒๕๔๖ และตลอดไปทุกเมื่อ

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง