กระแสธรรม กระแสไท

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ต้อนรับปีใหม่ ต้องรับการท้าทายของมันด้วย

วันนี้ อาตมภาพขออนุโมทนาท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยท่านอธิการบดี กับทั้งคณะกรรมการสภาฯ คณะผู้บริหาร รวมทั้งท่านที่ปรึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาถ้าจะมีมาด้วย ขยายไปถึงญาติโยมสาธุชน

โดยเฉพาะขอขอบพระคุณท่านพระเถรานุเถระที่ได้มาในวันนี้ ซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการมาให้ความสำคัญแก่ตัวกระผมเอง ซึ่งในแง่นี้แม้จะขอบคุณ แต่ก็คงจะอึดอัดด้วย เพราะรู้สึกว่าเกรงใจเป็นที่สุดอย่างที่กล่าวแล้ว

แต่ความอึดอัดเกรงใจนั้นก็พอจะคลายลงไป เมื่อมองในแง่ว่า เอาละเรามาแสดงออกให้เห็นว่าจะร่วมกันทำกิจกรรมอันหนึ่ง ที่จะให้วัตถุประสงค์ของสังคมนี้เคลื่อนไป โดยเฉพาะคือทำวัตถุประสงค์ในทางการศึกษาให้คืบหน้าไปสู่จุดหมาย คือการที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคม เริ่มตั้งแต่สังคมไทยของเรานี้ให้ก้าวหน้า พ้นจากปัญหา ไปสู่ความเจริญงอกงาม

โดยเฉพาะก็จะถึงปีใหม่ในอีกไม่กี่วันแล้ว นอกจากอวยชัยให้พร แสดงความปรารถนาดีต่อทุกท่านในแง่ที่มาเยี่ยมเยียน และมาถวายปริญญาแล้ว ก็เลยอวยพรปีใหม่ด้วย

เมื่อถึงปีใหม่ ก็ผ่านพ้นปีเก่า ในปีเก่าที่จะผ่านไปมีอะไรที่ไม่ดีก็ยกเลิกไป และแก้ไขให้หมดสิ้น ส่วนอะไรดีก็ส่งเสริมต่อไป

ปีใหม่กำลังมา ต้องพูดว่าปีใหม่ต้อนรับเรา และเราก็ต้อนรับปีใหม่ โดยมีจิตใจสดใสเบิกบาน เมื่อเป็นจิตใจที่ดีงาม ก็เป็นบุญเป็นกุศล

แต่มองอีกแง่หนึ่งก็ต้องย้ำว่า ปีใหม่มันท้าทายเราด้วย เพราะว่าปีใหม่ก็คือหนทางข้างหน้าที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร มีอะไรอยู่ข้างหน้า เราจะเผชิญ จะเจออะไร เรายังไม่รู้ ในเมื่อเรายังไม่รู้ มันก็ท้าทาย

ไม่ว่าจะมีอุปสรรค มีปัญหา มีภารกิจอะไรรอหน้าอยู่ เราจะต้องทำ เราต้องมีกำลังใจที่จะเดินหน้า ไปเผชิญ ทั้งจัดการแก้ไข และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้สำเร็จลุล่วงไป เรียกว่าใจสู้นั่นเอง คือมีวิริยะ ไม่กลัว ไม่ท้อถอย ถ้าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับปีใหม่ ไม่ว่าจะมาในแง่ดีแง่ร้าย เราสู้ได้ทั้งนั้น และเราจะพยายามทำให้มันดีที่สุดด้วย

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง