งานก็สัมฤทธิ์ ชีวิตก็สมบูรณ์

ข้อมูลพัฒนาการพล.ร.อ.ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือธรรมเพือแจกเป็นธรรมทาน เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แก่มารดาผู้ล่วงลับ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2538 โดยพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กรุณาตั้งชื่อหนังสือให้ว่า "งานก็สัมฤทธิ์ ชีวิตก็สมบูรณ์"
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง