พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย

...เด็กที่ฝึกดีจะถามตัวเองอยู่เสมอว่า  เราต้องทำอะไร? และเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเรา งานของเราอย่างไร? มิใช่ถามว่า เรื่องนี้ใครจะทำให้เรา? หรือ เราจะไปขอให้ใครช่วยทำให้? ด้วยการสู้ปัญหา และพยายามหาทางแก้ปัญหา คนจะมีความเข้มแข็ง และเรียนรู้จากการแก้ปัญหา เมื่อสู้ปัญหาและสู้เป็น ไม่ยอมแพ้แก่ปัญหา ก็จะเกิดความใฝ่รู้และได้ปัญญา ความสำเร็จจะเกิดขึ้น เมื่อเด็กไทยกลายเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา...

พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ISBN974-89813-7-1
เลขหมู่BQ4570.C8

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง