ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก - จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
- ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม
- ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่
- วาสนาสร้างเองได้
- วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
- ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย" เป็นการรวบรวมผลงานธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) จำนวน ๗ เล่ม พร้อมกับปรับปรุงเล็กน้อย แล้วตั้งชื่อใหม่
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๕๓) ในมงคลวโรกาสครบ ๑ ปี ของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง