ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย" เป็นการรวบรวมผลงานธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) จำนวน ๗ เล่ม พร้อมกับปรับปรุงเล็กน้อย แล้วตั้งชื่อใหม่
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๕๓) ในมงคลวโรกาสครบ ๑ ปี ของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 7 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง