บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน

…บุญ เป็นสิ่งที่พึงศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาบุญ คำว่า "ศึกษา" ก็คือให้ฝึกขึ้นมานั่นเอง หมายความว่า บุญนี้เราต้องทำให้เพิ่มขึ้น และประณีตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นคุณสมบัติ มันเป็นความดี ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง รวมไปถึงทางปัญญาเราต้องเพิ่มโดยฝึกขึ้นมา...ก้าวไปในบุญ

…คำว่า "กรรม" เป็นคำกลางๆเป็นอดีตก็ได้ ปัจจุบันก็ได้ อนาคตก็ได้ พุทธศาสนาเน้นปัจจุบันมาก กรรมเก่าไม่ใช่ไม่มีผล มันมีผลสำคัญแต่มันเสร็จไปแล้วและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลในปัจจุบัน ซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาแยกแยะเพื่อทำกรรมที่ดีและแก้ไขปรับปรุงตัวให้เกิดผลดีต่อไปภายหน้า...หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

…สำหรับคำถามว่า นรกสวรรค์หลังจากตาย ในพระไตรปิฎกมีไหม?เมื่อถือตามตัวอักษรก็เป็นอันว่ามี...นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก

พิมพ์ครั้งแรก๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง