จากพระ (ธรรมบรรยาย ๕ เรื่อง)

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก - การแพทย์แนวพุทธ
- ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่
- สมาธิแบบพุทธ
- สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ

เป็นหนังสือที่่พมิพ์เป็นกรณีพิเศษ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นพ.เกษม อารยางกูร  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

พิมพ์ครั้งแรก๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ISBN978-616-7585-15-4
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง