กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่

บทปาฐกถาและคำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับหลักกรรม  ทั้งสามเรื่อง 
  • ทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรม
  • หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
  • นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก
และบทเสริมเรื่อง ผลกรรมในชาติหน้า
นำมารวมเป็นเล่มเดียว  โดยมุ่งจับประเด็นที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไป  โดยเฉพาะแง่ที่ว่าควรจะต้องทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษ  เพราะเหตุที่มีคนเข้าใจผิดอยู่มาก  หรือเพราะสัมพันธ์กับแนวความคิดและสภาพของสังคมในปัจจุบัน

พิมพ์ครั้งแรก๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ISBN974-47890-37-2, 974-8357-36-8
เลขหมู่BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง