ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดศึกษาศาสตร์)

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
การศึกษาเพื่อสันติภาพ
การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
แง่คิดข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ
ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย
พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ๒๕๔๓
ISBN974-7276-45-3
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 14 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง