รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย พ

พบธรรมนิพนธ์ 78 เล่ม

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖๗

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๙

พบกับแสงเงินแสงทอง

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖๓

พระกับป่า มีปัญหาอะไร

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ บ้านคุณเลียบ - คุณเจริญศรี รักตะกนิฐ เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

จาก ธรรมเทศนา ณ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ (ชุดธรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน ลำดับที่ ๙)

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เป็นเล่มเดียวกับ
- พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

จาก การประพันธ์ เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๖๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

พระพุทธศาสนาในอาเซีย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๑๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท)

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

พัฒนาตน

จาก ธรรมเทศนา ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๒๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

เปลี่ยนไปสู่ หลักแม่บทของการพัฒนาตน

พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

จาก ธรรมเทศนา ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ

จาก ธรรมเทศนา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๐

พินัยกรรมชีวิต: ผลต่อศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เปลี่ยนไปสู่ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕๔

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๑

เปลี่ยนไปสู่ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

พุทธธรรม ฉบับเดิม

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๒๕๑๔
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔๐

พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ. เชียงใหม่ จัดโดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดทองนพคุณ เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เปลี่ยนไปสู่ ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐาน สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๓๑

พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

จาก การสนทนาธรรม ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๙

พุทธวิธีในการสอน

จาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๕

เปลี่ยนชื่อจาก
- เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

พุทธศาสนากับสังคมไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๒๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๗

พุทธศาสน์กับการแนะแนว

จาก ธรรมเทศนา ณ ศาลาชื่นอารมณ์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

เพิ่มพลังแห่งชีวิต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

เพื่อความเข้าใจปัญหาพระโพธิรักษ์: และบทความพิเศษ: โพธิรักษ์ทำผิดอะไร?

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (ฉบับย่อ-เพิ่มเติม)

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษและบทพิสูจน์)

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

รวมเล่มมาจาก
- การพัฒนาจริยธรรม
- การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ฉบับ ๒ พากย์

จาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓

จาก ธรรมเทศนา ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๐๙

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง